กลุ่มบริษัทแม็คคาเฟอรี

 
  กลุ่มบริษัทแม็คคาเฟอรี (The Officine Maccaferri Group) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน
  และการควบคุมงานวิจัยออกแบบ และเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมระดับสูงสำหรับ
  งานวิศวกรรมธรณีเทคนิคการกัดเซาะหน้าดิน (Soil Erosion Control) แม็คคาเฟอรีถือกำเนิด
  ขึ้นในปี ค.ศ. 1879 และได้สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
  กว้างขวางด้านการปรับปรุงเสถียรภาพดิน (Soil Stabilization) การเสริมกำลังเชิงลาด
  (Slope Reinforcement) การควบคุมปัญหาการกัดเซาะ (Erosion Control) งานพัฒนา
  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) และงานก่อสร้าง ด้วยการวิจัยอย่างต่อ
  เนื่อง ประกอบกับองค์ความรู้ที่มีมาอย่างยาวนานจึงทำให้สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คคาเฟอรีพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรมระดับสูงที่สุดและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการแก้ปัญหาของแม็คคาเฟอรีสามารถนำ
ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นเพราะการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ประกอบกับการเตรียมแผน
งานและการออกแบบอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวัสดุที่มีความเหมาะสม รูปแบบการแก้ปัญหาของแม็คคาเฟอรี
นอกจากจะมีความสมบูรณ์แบบแล้วยังสามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ

งานให้คำปรึกษาและพันธมิตร


  แม็คคาเฟอรีไม่เพียงแต่ให้ความร่วมมือกับลูกค้าเฉพาะช่วงเริ่มต้นหรือจัด
  จำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรที่พร้อมก้าวเดินไปพร้อมกับ
  ลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผลิตภัณฑ์ของแม็คคาเฟอรีมี
  คุณภาพระดับสูงจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประกอบกับรูปแบบการ
  แก้ไขปัญหาที่เสนอมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายสามารถ
  ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีโดยประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ก่อ
  ให้เกิดองค์ความรู้สะสมเป็นวงจรสำหรับการพัฒนาและปรับปรุง (ผลิตภัณฑ์
  ประสบการณ์ และนวัตกรรม) ในแต่ละด้านต่อไป
  
แม็คคาเฟอรีมีส่วนร่วมในการประเมินและแก้ไขปัญหาของเจ้าของโครงการมาโดย
ตลอดและด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์จึงทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีเสมอมา
ประสบการณ์ของแม็คคาเฟอรีได้จากการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันของ
พนักงานกว่า 20 คน ในอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และบราซิล ร่วมกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทั่วโลกตลอดจนองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลากหลายด้าน
 
 

สาขาทั่วโลก


 
 
               แม็คคาเฟอรีมีงานวิจัย ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาสำหรับงานก่อสร้าง งานป้องกันการกัดเซาะ (Erosion Protection) และงานเสริมเสถียรภาพดิน (Soil Stabilization) กระจายอยู่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก
               ด้วยวิธีการจัดการโครงสร้างองค์กรจึงทำให้แม็คคาเฟอรีสามารถรองรับลูกค้าทั้งในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคได้ในเวลาเดียวกัน โดยในระดับภูมิภาคแม็คคาเฟอรีมีบริษัทสาขากระจายอยู่ทั่วโลกสำหรับให้บริการทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ ตลอดจนสามารถนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และยังส่งผลให้ตระหนักรู้ในรูปแบบของปัญหาและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
               ด้วยจำนวนบริษัทสาขาของแม็คคาเฟอรีที่มีอยู่ทั่วโลกจึงทำให้ได้มีโอกาสพบกับรูปแบบปัญหาที่หลากหลาย เป็นผลให้ได้องค์ความรู้ใหม่สำหรับนำมาพัฒนานวัตกรรมและและรูปแบบการแก้ไขปัญหาเสนอต่อลูกค้า
               แม็คคาเฟอรีมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลีและมีบริษัทสาขาตั้งอยู่ในฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย และโปรตุเกส และสาขาย่อยอีก 46 แห่งกระจายอยู่ใน 5 ทวีป